ESTATUTS

Capítol l.- La denominació, els fins iel domicili

Article 1.- Denominació social

Amb Ia denominació ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DEL POBLENOU, es va constituir

l'associació que a l'empara de I'art. 22 de la Constitució de la Llei Orgànica 1/2002 del dret

d'associació regularà a partir d'ara les seves activitats d'acord amb el contingut del Llibre Tercer del Codi Civil Català i els seus estatuts.

Article 2.- Finalitat social

1.       Agrupar als associats i veïnat de la demarcació ciutadana que s'especifica a l’àmbit territorial i assumir la representació dels seus interessos.

2.       Promoure la realització d'activitats, col·laborant amb aquesta finalitat amb d'altres organitzacions existents al barri i a la ciutat.

3.       Promocionar i desenvolupar aquelles iniciatives que es considerin d’interès per a la millora i desenvolupament del barri.

4.       Canalitzar les reivindicacions comunitàries dels seus associats i del veïnat del barri en general, defensant l’ interès comú amb tots els estris que permeti la normativa legal vigent.

5.       Fomentar la participació activa del veïnat per afavorir la cohesió comunitària.

Per l'assoliment d'aquests fins, l'Associació portarà a terme les activitats següents:

1.       Participació en totes aquelles reunions, audiències públiques i consells de Districte que l'associació cregui d'interès per aconseguir els seus objectius.

2.       Organització de festes tradicionals a nivell del barri.

3.       Organitzar grups i comissions de treball quan es vegi convenient per assolir els objectius de defensa del interessos del barri i del seu veïnat.

4.       Informar als associats de les reunions i assemblees que marquen aquets mateixos estatuts, així mateix difondre les campanyes i actuacions d'interès general pel veïnat del barri.

Per al millor compliment dels objectius enumerats, L’Associació constituirà les vocalies, seccions i/o comissions tants internes com externes que consideri necessàries.

Article 3.- Domicili social

1.       El domicili social de L’Associació s'estableix carrer Pallars 277 de Barcelona. Aquest domicili podrà ser canviat d'acord amb les disposicions legals vigents i previ acord de la Junta Directiva

2.       Àmbit territorial: l’àmbit territorial en el qual l'Associació exercirà la seva activitat és principalment el comprés dins el Districte de Sant Martí de Barcelona.

3.       El domicili social assenyala l’àmbit d'activitat principat de I'entitat, si bé qualsevol altra referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà igualment significativa de l’àmbit territorial.

capítol ll.- Membres de l’associació, els seus drets i obligacions

Article 4.- S'exclou tota mena d’ànim de lucre.

Article 5.- Poden formar part de l'associació totes les persones que visquin, treballin o tinguin algun

vincle amb el barri. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual ha de

prendre una decisió en la primera reunió que tingui lloc, la qual l’haurà de comunicar a l'Assemblea

General més immediata.

EIs socis i sòcies menors d'edat, si n'hi ha, no tenen dret a vot a les assemblees ni poden elegir ni

ser elegits/des membres de la Junta Directiva.

Article 6.- Drets dels membres de l’associació

1.       Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General,

2.       Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3.       Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

4.       Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.

5.       Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6.       Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.

7.       Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinaries.

8.       Rebre informació sobre les activitats de I'associaciò.

9.       Fer ús dels serveis comuns que I'associaciò estableixi o tingui a la seva disposició.

10.   Formar part dels grups de treball.

11.   Posseir un exemplar dels estatuts.

12.   Consultar els llibres de I'associació.

Article 7.- Deures dels membres de I'associació

1.       Comprometre's amb les finalitats de l'associació í participar activament per assolir-les.

2.       Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres

3.       aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.

4.       Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

5.       Assumir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de !'associació.

Article 8.- Són causes per ser donat de baixa de I'associació:

1.       Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la junta Directiva.

2.       No satisfer les quotes fixades.

3.       No complir les obligacions estatutàries.

Capítol !ll.- L'Assemblea General

Article 9.- Sobre I'Assemblea General.

1.       L'assemblea general és l’òrgan sobirà de l'Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2.       Els membres de I'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen ' per majoria els assumptes que són competència de l’Assembla.

3.       Totes les persones membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi les persones absents, les que discrepen i les presents que s'han abstingut de votar.

Article 10.- Facultats de I'Assemblea Genera!

a)      Modificar els estatuts.

b)      Elegir i separar els i les membres de l’òrgan de govern i controlar-ne I'activitat.

c)       Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i I'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.

d)      Acordar la dissolució de l'associació.

e)      incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.

f)       Adherir-se a principis de conducta reconeguts: Codis ètics, codis de conducta etc., a l'actualitat estem adherits al Codi Ètic de les associacions de Barcelona.

g)      Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.

h)      Aprovar el reglament de règim interior.

i)        Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

j)        Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó distinta a la de separació definitiva.

k)      Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de I'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de I'Assemblea General.

Article 11.- L'assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels

sis primers mesos de I'any.

1.       L’òrgan de govern pot convocar I'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre de al menys (20%) un vint per cent d'associats i associades; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud.

2.       L'assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, e[ lloc, la data i l'hora de la reunió.

3.       La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir I'associació.

4.       Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, I'han de substituir. successivament, el sots-president o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

5.       La persona que ocupi la secretaria redacta l'acta de cada reunió, que ha de ser signada per ell mateix, amb el Vist i Plau de qui n'ocupa la Presidència. L'acta ha de contenir un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista numèrica de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de I'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi

que s'aprovi o s'esmeni. En tot cas, I'acta i la resta de documentació relativa als punts inclosos a

l'ordre del dia de la reunió, ha d'estar a disposició dels socis al local social amb almenys cinc dies

d'antelació respecte la data de l'Assemblea.

Article 12.-

1.       L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents.

2.       Un mínim del 10% de persones associades pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, si ja s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprés entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella.

Article13.-

1.       A les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot per cada membre de I'associació.

2.       EIs acords es prenen per majoria simple de vots dels associats presents.

3.       Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de I'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, I'elecció de la Junta Directiva i, si es presenten diverses candidatures, sortirà elegida la que obtingui un major número de vots dels associats presents.

4.       Les candidatures que es presentin formalment, tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vist i plau de la presidència i sempre que els associats ho autoritzin de manera expressa i individual.

Capítol lV.- La Junta Directiva

Article 14.-

1.       Regeix, administra i representa I'associació, la Junta Directiva, que estarà formada pels càrrecs següents: Presidència, Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria i el nombre de vocalies que es considerin necessàries. Els càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

2.       L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de I'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

3.       El nomenament i el cessament dels cárrecs han de ser certificats pel/la Secretari/a amb el Vist i Plau del/la Presidencia, i s'han de comunicar at Registre d'Associacions.

4.       Adquireix el compromís de vetllar pel relleu dels membres de la junta i preveure els recanvis dels seus càrrecs per tal d'assegurar la continuïtat de l’Associació.

Article 15.-

1.       Els membres de la Junta Directiva que exerceixen el càrrec de: Presidència, Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria ho faran per un període de quatre anys, sens perjudici que puguin ser reelegits, amb un temps màxim de dos mandats. Cada dos anys es renovarà el 50% dels cárrecs esmentats.

2.       El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini previst a l'apartat anterior per al seu mandat pot esdevenir-se per:

a.       dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius.

b.      malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

c.       baixa com a membre de l'associació.

d.      sanció per una falta comesa en l'exercici del cárrec, imposada d'acord amb el que estableix l’article 30 dels estatuts.

3.       Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de I'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16.- Facultats de la Junta Directiva

a)      Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més ámplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per I'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b)      Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics í per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

c)       Proposar a I'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

d)      Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

e)      Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

f)       Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a I'Assemblea General perquè els aproví, i confeccionar els pressupostos. de l'exercici següent.

g)      contractar els empleats que I'associació pugui tenir.

h)      Inspeccionar la comptabilitat ¡ preocupar-se perqué els serveis funcionin amb normalitat.

i)        Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j)        Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin de encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

k)      Dur a terme tes gestions necessàries davant d'organimes públics, entitats i altres persones per aconseguir:

  I.            Subvencions o altres ajuts

 II.            L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicacio i també un centre de recuperació ciutadana.

l)        Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a I'article 30.

m)    Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hi hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.

n)      Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17.- La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona en que delegui,

s,ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap

cas no pot ser inferior a un mes.

S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho

sol·licita la majoria dels membres que la conformen.

En el moment en que les condicions ho permetin i no suposi exclusió per a cap membre, la

convocatòria es podrà realitzar mitjançant procediment electrònic.

Article 18.- La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi

ha un quòrum de la meitat més un.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin,

encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L’assistència del/la president/a o del/la

secretari/a o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19.- La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses

comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus

membres.

També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els

confií amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20.- Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes o en aquell

format que s,hagi dotat la associació per fer-ho i han de ser signats pel secretari i el president. En

iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior per que s'aprovi

o es rectifiqui, si és Procedent.

Capítol VI. El/la president/a i el/la sots-president/a

Article 21.- Funcions del/la president/a

a)      Dirigir i representar legalment I'associació, per delegació de I'Assemblea General i de la Junta Directiva.

b)      presidir i dirigir els debats, tant de I'Assemblea General com de [a Junta Directiva.

c)       Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

d)      Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de [a Junta Directiva.

e)      Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.

f)       Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General la Junta Directiva.

g)      El/la president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel/la sots-president/a o vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI.- El/la secretari/a i el/la tresorer/a

Article 22.- El/la secretari/a ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i

signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els

certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de Registre de socis.

Article 23.- El/la tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de I'associació com

també l'elaboració del pressupost, el balanç í la liquidació de comptes. Portar un llibre de caixa.

Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagar les factures aprovades per la

¡unta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel/la president/a, i ingressar el que sobra

en dipòsits obert en establiments de crèdit o d'estalvi.

Capítol Vll.- Les vocalies, comissions o grups de treball

Article 24.- La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, I'han de plantejar els

membres de I'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar

les activitats que es proposen.

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els

encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

CapÍtol Vlll.- El règim econòmic

Article 25.- Aquesta associació es va constituir sense patrimoni fundacional.

Article 26.- Els recursos econòmics de I'associació es nodreixen de:

a)      les quotes que fixa I'Assemblea General per als seus membres.

b)      les subvencions oficials o particulars.

c)       les donacions, les herències o els llegats.

d)      les rendes del propi patrimoni o bé d'altres ingressos que es puguin obtenir.

Article 27.- Tots els membres de l'associació tenen I'obligaciò de sostenir-la econòmicament,

mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini I'Assemblea General, a

proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals que s'abonaran per

mesos, trimestres semestres, ó anual, segons el que disposi la Junta Directiva i quotes

extraordinàries.

Article 28.- L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29.- En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o

d'estalvi, hi ha de figurar les signatures del/la president/a, el/la tresorer/a i el/la secretari/a. o las que

acordi la Junta per un millor ordre administratiu, En aquest últim cas hi podrà figurar la del/ta Sots-

president/a.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del/la

tresorer/a o bé la del/la president/a.

Capítol lX.- Règim disciplinari

Article 30.- L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les

seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents

poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el

reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació.

La junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució,

amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l'adopta

aquest òrgan de govern.

Els socis sancionats que no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s'hi

pronuncií l'Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment

oportunes.

Capítol X.- La dissolució

Article 31.- L'associació pot ser dissolta si ho acorda I'Assemblea General, convocada amb caràcter

extraordinari expressament per a aquest fi amb el percentatge de vots que s'assenyala en I'article 13

d'aquests estatuts.

Article 32.-

3.       Un cop acordada la dissolució, L'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, I'extinciò i la liquidació de qualsevol operació pendent.

4.       L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

4.       Els membres de I'associació estan exempts de responsabilitat personal pels deutes d,aquesta. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que es continguin als Estatuts i les que els socis hagin contret voluntàriament.

5.       El romanent net que resulti de ta liquidació s'ha de lliurar directament a I'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d'actuació de l'associació, s'hagi caracteritzat més en la seva activitat a favor de ta convivència en el barri.

6.       Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a que fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Aquests estatus varen ser aprovats en l'Assemblea extraordinària,