Tenim 330 visitants en línia

Objecció Fiscal

L’objecció de consciència a les despeses militars o Objecció Fiscal és un acte de desobediència civil, és la negació a col·laborar amb l’Estat en la preparació de les guerres i en el manteniment de l’estructura militar. Es tradueix en desobediència activa en el moment de realitzar la declaració de la renda.

Tècnicament, consisteix a separar una part de l'impost sobre la renda, la part que correspondria a la despesa militar i desviar-la cap a un projecte social i solidari. També es pot separar (i desviar) una quantitat fixa i simbòlica.

En aquest enllaç teniu una guia del procés:    http://objecciofiscal.org/index.php/es/

 

Els diners recollits es destinaran com altres anys a les entitats que el col.lectiu designi

Els diners de la vostre Objecció fiscal els podeu ingressar en el compta descrit mes avall, possant les dades següents:

 

Declaració de la renda – Exercici 2016

Concepte : Objecció fiscal pel deute i les depeses militars.

Núm.  compte corrent : ES19  2100 0803 9302 0043 5419

Titular del compte :   ASSOCIACIÓ VEÏNS I VEÏNES del POBLENOU

Plantilla de la carta a adjuntar a la declaració de Renda

 

 

Jo, ______________________________________________, amb DNI_________________,

amb domicili a ______________________________________________________________

 

EXPOSO:

Que motius ètics i ideològics no em permeten contribuir al finançament del deute  generat per l’especulació dels mercats financers i les depeses militars dels pressupostos de l’Estat del  2016.

Que per aquesta raó, he realitzat en la meva declaració adjunta una deducció de la quota líquida que incloc íntegrament en els apartats núm. 542 i 543 que és de …………. euros.

Que adjunto a aquesta declaració l’original del rebut del pagament que per valor de …………. euros he fet a l’organització AAVV del Poblenou amb NIF G-58435975.

 

SOL·LICITO:

Que se’m consideri objector fiscal al deute i a les despeses militars per al ministeri que vostè representa.

 

El saluda ben atentament,

 

 

__________________________________

 

Barcelona, _____ de ________________ de 2017

 

 

SR. MINISTRE D’ECONOMIA I HISENDA